O projekcie

Projekt „Szansa na włączenie” realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1: Aktywne włączenie.
Okres realizacji projektu: 01.03.2018 - 28.02.2019
Obszar realizacji: województwo lubelskie

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 90 osób wykluczonych społecznie (w tym dotkniętych ubóstwem) i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym niezatrudnionych osób z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi). Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących województwo lubelskie, a cele osiągnięte zostaną poprzez kompleksowy program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego: Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Projekt ma na celu zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawi dostęp do rynku pracy osobom niepełnosprawnym.

Zakładamy, że po zakończeniu udziału w Projekcie:

 • Min.45%UP-tj.41UP będzie poszukiwało pracy
 • Min. 32%UP uzyska kwalifikacje zawodowe - min. 30UP
 • Min. 27 osoby będzie pracowało

Obligatoryjnie wszyscy Uczestnicy Projektu zostaną objęci następującym wsparciem:

 • Diagnoza potrzeb – ścieżka reintegracyjna– 3h/os.
 • Wsparcie motywacyjne (psychologiczne)
  • indywidualne - 2h/os.;
  • grupowe 18h/gr.
 • Praca metodą Trenera Zatrudnienia Wspieranego – 100% Uczestników objętych wsparciem
 • Pośrednictwo Pracy – 6h/os.

72 Uczestników Projektu weźmie udział w:

 • Szkoleniu podnoszącym/uzupełniającym kwalifikacje zawodowe  lub kompetencje zawodowe z zakresu (zgodnie z IPD):
  • Wizażysta/ Wizażystka/ Piekarz/Kucharz/Cukiernik – 120h/gr.
  • Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i obsługą komputera – 80h/gr.
  • Telemarketer/ Dozorca/ pracownik ochrony bez licencji/Specjalista ds. projektów europejskich – 80h/gr.

84 Uczestników Projektu weźmie udział w:

 • 3-miesięcznych lub 4-miesięcznych stażach zawodowych (zgodnie z IPD)

GRUPA DOCELOWA:
90 osób (w tym 54K) wykluczonych społecznie (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa lubelskiego – wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) w wieku 18-67.

W tym:

 • 27 UP osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP/MUP – należące do III profilu pomocy
  • W tym min. 8 UP długotrwale bezrobotnych
 • 63 UP nieaktywnych zawodowo
 • 9 UP powyżej 50 r.ż.
 • 45 UP o niskich kwalifikacjach
 • 27 UP zamieszkujących tereny wiejskie
 • 14 UP o znacznym stopniu niepełnosprawności/ osoby z niepełnosprawnością intelektualną/ osoby z niepełnosprawnością sprzężoną    

W ramach udziału w Projekcie zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe i stażowe
 • materiały szkoleniowe
 • zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych
 • zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających do miejsca, w którym odbywa się usługa
 • wyżywienie w czasie szkolenia
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • badania lekarskie

 

 

Script logo