Uczestnicy

Uczestnikami projektu mogą zostać:

  • 27 UP osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP/MUP – należące do III profilu pomocy
    • W tym min. 8 UP długotrwale bezrobotnych
  • 63 UP nieaktywnych zawodowo
  • 9 UP powyżej 50 r.ż.
  • 45 UP o niskich kwalifikacjach
  • 27 UP zamieszkujących tereny wiejskie
  • 14 UP o znacznym stopniu niepełnosprawności / osoby z niepełnosprawnością intelektualną/ osoby z niepełnosprawnością sprzężoną   

Status Uczestnika projektu na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwaw projekcie.

Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

Script logo